من خودم را با افراد خوب احاطه می کنم که باعث می شوند احساس خوبی داشته باشم و به من انرژی مثبت بدهند. - علی کریگر

من خودم را با افراد خوب احاطه می کنم که باعث می شوند احساس خوبی داشته باشم و به من انرژی مثبت بدهند. - علی کریگر

سفید

شما بخشی از شرکتی هستید که در آن شرکت می کنید افرادی که بیشتر وقت خود را با آنها می گذرانید تأثیر بسزایی در نوع شخصی که بزرگ می شوید تأثیر می گذارد. حتما شنیده اید که والدینتان در مورد توصیه شما برای گذراندن وقت با افراد خوب شنیده اند. این بدان دلیل است که آنها می دانند که انسان به راحتی رفتارهایی را که بیشتر در معرض آن قرار دارد ، سازگار می کند.

یک شرکت بد ممکن است به شما بیاموزد که چگونه وانمود کنید که خونسرد باشید ، اما خونسردی چیزی جز بازتاب بی دقتی و بی مسئولیتی نیست. از طرف دیگر افراد خوب برای آموزش شما چیزهای زیادی دارند.

نه یکباره ، بلکه سرانجام ، شما خودتان به یک انسان خوب رشد خواهید کرد. چنین افرادی هرگز به شما احساس آرامش نمی دهند و همیشه شما را تشویق می کنند و در هر شرایطی به شما انگیزه می دهند. و صادقانه بگویم ، تفاوت بزرگی ایجاد می کند!

کسانی که در زندگی خود مثبت هستند همیشه نسبت به هر کاری که انجام می دهند اعتماد به نفس دارند. شرکت چنین افراد مثبت و خوب اعتماد به نفس شما را نیز ایجاد می کند و زندگی شما را با انرژی مثبت زیادی غنی می کند. این انرژی با شخصیت شما آمیخته و برای همیشه در کنار شما می ماند!

حامیان