هر روز با قدردانی شروع کنید. - ناشناس

هر روز با قدردانی شروع کنید. - ناشناس

سفید

هر روز با قدردانی شروع کنید.
- ناشناس

شما همچنین دوست خواهید