این کار را انجام دهید زیرا آنها گفتند که شما نمی توانید. - ناشناس

این کار را انجام دهید زیرا آنها گفتند که شما نمی توانید. - ناشناس

سفید

این کار را انجام دهید زیرا آنها گفتند که شما نمی توانید.
- ناشناس

شما همچنین دوست خواهید