منتظر بمانید تا همه چیز بهتر شود. زندگی همیشه پیچیده خواهد بود. بیاموزید که اکنون خوشحال باشید ، در غیر این صورت وقت خود را تمام می کنید. - ناشناس

منتظر بمانید تا همه چیز بهتر شود. زندگی همیشه پیچیده خواهد بود. بیاموزید که اکنون خوشحال باشید ، در غیر این صورت وقت خود را تمام می کنید. - ناشناس

سفید

منتظر بمانید تا همه چیز بهتر شود. زندگی همیشه پیچیده خواهد بود. بیاموزید که اکنون خوشحال باشید ، در غیر این صورت وقت خود را تمام می کنید.
- ناشناس

شما همچنین دوست خواهید