نگران نباش خدا همیشه به موقع است. بهش اعتماد کن. - ناشناس

نگران نباش خدا همیشه به موقع است. بهش اعتماد کن. - ناشناس

سفید

نگران نباش خدا همیشه به موقع است. بهش اعتماد کن.
- ناشناس

شما همچنین دوست خواهید