اگر بتوانید در یک وضعیت منفی مثبت بمانید ، برنده می شوید. - ناشناس

اگر بتوانید در یک وضعیت منفی مثبت بمانید ، برنده می شوید. - ناشناس

سفید

اگر بتوانید در یک وضعیت منفی مثبت بمانید ، برنده می شوید.
- ناشناس

شما همچنین دوست خواهید