فقط به این دلیل که یک فرد لبخند می زند ، به معنای زندگی کامل نیست. لبخند نشانه امید و قدرت است. - ناشناس

فقط به این دلیل که یک فرد لبخند می زند ، به معنای زندگی کامل نیست. لبخند نشانه امید و قدرت است. - ناشناس

سفید

فقط به این دلیل که یک فرد لبخند می زند ، به معنای زندگی کامل نیست. لبخند نشانه امید و قدرت است.
- ناشناس

شما همچنین دوست خواهید