مهربانی بدون توجه به اینکه به نظر برسید ، شما را به زیباترین فرد جهان تبدیل می کند. - ناشناس

مهربانی بدون توجه به اینکه به نظر برسید ، شما را به زیباترین فرد جهان تبدیل می کند. - ناشناس

سفید

مهربانی بدون توجه به اینکه به نظر برسید ، شما را به زیباترین فرد جهان تبدیل می کند.
- ناشناس

شما همچنین دوست خواهید