زندگی کوتاه است. از فرصتی استفاده نکنید که به کسی اطلاع دهید که چقدر به آنها اهمیت می دهید. - ناشناس

زندگی کوتاه است. از فرصتی استفاده نکنید که به کسی اطلاع دهید که چقدر به آنها اهمیت می دهید. - ناشناس

سفید

در زندگی ، شخص باید هرگز پشیمان نشو. ما باید تا حد ممکن نعمتهای خود را تصدیق کنیم. ما هرگز نمی دانیم که چه چیزی را نعمت می دانیم و از ما دور می شود. بنابراین ، از آنچه که دارید سپاسگزار باشید و یاد بگیرید که چیزهای کوچک در زندگی را ببینید که باعث شادی شما می شود.

ممکن است آنها را نادیده بگیرید ، اما اگر آنها از بین بروند ، واقعاً آنها را از دست خواهید داد. برای پرهیز از چنین شرایطی ، بنابراین باید ارزش قائل شویم و از این فرصت استفاده کنیم که از هر شخص و هر چیز کوچکی که باعث خوشبختی زندگی ما می شود تشکر کنیم.

وقتی نشان می دهید که اهمیت می دهید ، عشق ایجاد می کنید. این چیزی است که بیش از همه در جهان مورد نیاز است. قدرت عشق می تواند به موفقیتهای زیادی برسد. بنابراین ، ما باید هر کاری را در توان خود انجام دهیم تا بتوانیم عشق و مراقبت را تا حد امکان نشان دهیم و ابراز کنیم. این اوراق قرضه پایدار ایجاد می کند که بشریت را بهم نزدیک می کند.

ممکن است احساس کنید که قدم کوچک شما ممکن است بدون توجه باشد. اما این طور نیست. هر قطره کوچک باعث اقیانوس می شود. بنابراین ، هرگز از انجام کارهایی با نیت نیک خودداری کنید. این فقط یک کار خوب خواهد کرد.

حامیان

We must understand that life is short, and we never know when we leave out on the opportunity of acknowledging someone’s goodness and that might have been the last opportunity. This regret could be really daunting.

بنابراین ، نشان دهید که تا آنجا که می توانید به عشق مراقبت و تصدیق کنید. چیزی به نام عشق کافی وجود ندارد. به اندازه عشق خود را دوش بگیرید. خواهید دید که زندگی در اطراف شما در حال بهتر شدن است و خوشحال خواهید شد که به روش خودتان کمک کرده اید.

شما همچنین دوست خواهید