زندگی خیلی طنز است. ناراحت شدن از دانستن اینکه چه چیزی خوشبختی است ، سر و صدا برای قدردانی از سکوت و غیبت برای حضور ارزشمند است. - ناشناس

زندگی خیلی طنز است. ناراحت شدن از دانستن اینکه چه چیزی خوشبختی است ، سر و صدا برای قدردانی از سکوت و غیبت برای حضور ارزشمند است. - ناشناس

سفید

زندگی خیلی طنز است. ناراحت شدن از دانستن اینکه چه چیزی خوشبختی است ، سر و صدا برای قدردانی از سکوت و غیبت برای حضور ارزشمند است.
- ناشناس

شما همچنین دوست خواهید