زندگی خیلی کوتاه است تا احساسات خود را پنهان کنید. از گفتن آنچه احساس می کنید نترسید. - ناشناس

زندگی خیلی کوتاه است تا احساسات خود را پنهان کنید. از گفتن آنچه احساس می کنید نترسید. - ناشناس

سفید

زندگی خیلی کوتاه است تا احساسات خود را پنهان کنید. از گفتن آنچه احساس می کنید نترسید.
- ناشناس

شما همچنین دوست خواهید