از صدای خود برای مهربانی ، گوش های خود برای شفقت ، دستان خود برای نیکوکاری ، ذهن خود برای حقیقت و قلب خود برای عشق استفاده کنید. - ناشناس

از صدای خود برای مهربانی ، گوش های خود برای شفقت ، دستان خود برای نیکوکاری ، ذهن خود برای حقیقت و قلب خود برای عشق استفاده کنید. - ناشناس

سفید

از صدای خود برای مهربانی ، گوش های خود برای شفقت ، دستان خود برای نیکوکاری ، ذهن خود برای حقیقت و قلب خود برای عشق استفاده کنید.
- ناشناس

شما همچنین دوست خواهید