هر روز از خواب بیدار شوید و از زندگی سپاسگزار باشید. - ناشناس

هر روز از خواب بیدار شوید و از زندگی سپاسگزار باشید. - ناشناس

سفید

هر روز از خواب بیدار شوید و از زندگی سپاسگزار باشید.
- ناشناس

شما همچنین دوست خواهید