به خدا اعتماد داشته باش. ما فقط می توانیم کمی در پایین جاده ببینیم ، اما او می تواند اطراف هر منحنی را ببیند. - کتی ماسکار

به خدا اعتماد داشته باش. ما فقط می توانیم کمی در پایین جاده ببینیم ، اما او می تواند اطراف هر منحنی را ببیند. - کتی ماسکار

سفید

به خدا اعتماد داشته باش. ما فقط می توانیم کمی در پایین جاده ببینیم ، اما او می تواند اطراف هر منحنی را ببیند.
- کتی ماسکار