هر روز را شاهکار خود کن. - جان وودن

هر روز را شاهکار خود کن. - جان وودن

سفید

هر روز را شاهکار خود کن.
- جان وودن

شما همچنین دوست خواهید