فرصت اغلب به صورت بدبختی یا شکست موقتی پنهان می شود. - ناپلئون هیل

فرصت اغلب به صورت بدبختی یا شکست موقتی پنهان می شود. - ناپلئون هیل

سفید

فرصت اغلب به صورت بدبختی یا شکست موقتی پنهان می شود.
- ناپلئون هیل

شما همچنین دوست خواهید