من هرگز گم نمی شوم ، من برنده می شوم یا یاد می گیرم. - نلسون ماندلا

من هرگز گم نمی شوم ، من برنده می شوم یا یاد می گیرم. - نلسون ماندلا

سفید

من هرگز گم نمی شوم ، من برنده می شوم یا یاد می گیرم.
- نلسون ماندلا

شما همچنین دوست خواهید