به خودت اعتماد کن. شما بسیار زنده مانده اید ، و هر آنچه در آینده است زنده خواهید ماند. - رابرت توو

به خودت اعتماد کن. شما بسیار زنده مانده اید ، و هر آنچه در آینده است زنده خواهید ماند. - رابرت توو

سفید

به خودت اعتماد کن. شما بسیار زنده مانده اید ، و هر آنچه در آینده است زنده خواهید ماند.
- رابرت توو

شما همچنین دوست خواهید