یک اقدام مثبت در زندگی شما می تواند جهان را تغییر دهد. - استیون آیچیسون

یک اقدام مثبت در زندگی شما می تواند جهان را تغییر دهد. - استیون آیچیسون

سفید

یک اقدام مثبت در زندگی شما می تواند جهان را تغییر دهد.
- استیون آیچیسون

شما همچنین دوست خواهید
بعضی اوقات ممکن است مردم از شما عصبانی شوند ، اما متوجه شوید که انرژی شما را سرقت می کنند. شخصی فقط در صورت اجازه به شما می تواند انرژی شما را بدزدد. - استیون آیچیسون
ادامه مطلب

بعضی اوقات ممکن است مردم از شما عصبانی شوند ، اما متوجه شوید که انرژی شما را سرقت می کنند. شخصی فقط در صورت اجازه به شما می تواند انرژی شما را بدزدد. - استیون آیچیسون

بعضی اوقات ممکن است مردم از شما عصبانی شوند ، اما متوجه شوید که انرژی شما را سرقت می کنند. شخصی فقط می تواند شما را سرقت کند ...