رابطه بدون اعتماد مانند ماشین بدون گاز است. شما می توانید در تمام آنچه می خواهید در آن بمانید ، اما به جایی نمی رسد. - ناشناس

رابطه بدون اعتماد مانند ماشین بدون گاز است. شما می توانید در تمام آنچه می خواهید در آن بمانید ، اما به جایی نمی رسد. - ناشناس

سفید

رابطه بدون اعتماد مانند ماشین بدون گاز است. شما می توانید در تمام آنچه می خواهید در آن بمانید ، اما به جایی نمی رسد.
- ناشناس

شما همچنین دوست خواهید