صبور باشید و به سفر خود اعتماد کنید. - ناشناس

صبور باشید و به سفر خود اعتماد کنید. - ناشناس

سفید

صبور باشید و به سفر خود اعتماد کنید.
- ناشناس

شما همچنین دوست خواهید