سخت ترین آزمایش در زندگی صبر برای انتظار برای لحظه مناسب است. - ناشناس

سخت ترین آزمایش در زندگی صبر برای انتظار برای لحظه مناسب است. - ناشناس

سفید

سخت ترین آزمایش در زندگی صبر برای انتظار برای لحظه مناسب است.
- ناشناس

شما همچنین دوست خواهید