به خدا اعتماد کن. او در حال رفع موقعیتی است که شما از آن نگران هستید. - ناشناس

به خدا اعتماد کن. او در حال رفع موقعیتی است که شما از آن نگران هستید. - ناشناس

سفید

به خدا اعتماد کن. او در حال رفع موقعیتی است که شما از آن نگران هستید.
- ناشناس

شما همچنین دوست خواهید