به خاطر آن چه داری سپاسگزار باش؛ شما در نهایت داشتن تعداد بیشتری اگر تمرکز خود را روی آنچه ندارید متمرکز کنید ، هرگز به اندازه کافی نخواهید کرد. - اپرا وینفری
ادامه مطلب

به خاطر آن چه داری سپاسگزار باش؛ شما در نهایت داشتن تعداد بیشتری اگر تمرکز خود را روی آنچه ندارید متمرکز کنید ، هرگز به اندازه کافی نخواهید کرد. - اپرا وینفری

در زندگی ، هیچ دلیلی برای ناخوشایند کردن چیزهایی که ندارید وجود دارد! این هیچ کاری نخواهد کرد و ...