وقت خود را صرف کسانی کنید که بدون قید و شرط شما را دوست دارند. هدر ندهید آنهایی که فقط شما را دوست دارند وقتی شرایط مناسب برای آنها باشد. - ناشناس
ادامه مطلب

وقت خود را صرف کسانی کنید که بدون قید و شرط شما را دوست دارند. هدر ندهید آنهایی که فقط شما را دوست دارند وقتی شرایط مناسب برای آنها باشد. - ناشناس

وقت خود را صرف کسانی کنید که بدون قید و شرط شما را دوست دارند. آن را بر روی کسانی که فقط شما را دوست دارند هدر ندهید ...