زندگی کوتاه است ، قوانین را بشکنید ، سریع ببخشید ، به آرامی ببوسید ، واقعاً عاشق شوید ، بدون کنترل بخندید و هرگز از چیزی که باعث لبخند زدن شما می شود پشیمان نشوید. - Juvy Ann ، String of Fate
ادامه مطلب

زندگی کوتاه است ، قوانین را بشکنید ، سریع ببخشید ، به آرامی ببوسید ، واقعاً عاشق شوید ، بدون کنترل بخندید و هرگز از چیزی که باعث لبخند زدن شما می شود پشیمان نشوید. - Juvy Ann ، String of Fate

همه ما فکر می کنیم زندگی قابل توجه است. با این حال ، اگر می توانید کمی درونگرا کنید ، خواهید یافت ...