تعداد کمی از موارد در جهان قدرتمندتر از فشار مثبت است. یک لبخند. دنیایی از خوش بینی و امید. هنگامی که همه چیز سخت است ، می توانید این کار را انجام دهید. - ریچارد ام دیووس
ادامه مطلب

تعداد کمی از موارد در جهان قدرتمندتر از فشار مثبت است. یک لبخند. دنیایی از خوش بینی و امید. هنگامی که همه چیز سخت است ، می توانید این کار را انجام دهید. - ریچارد ام دیووس

تعداد کمی از موارد در جهان قدرتمندتر از فشار مثبت است. یک لبخند. دنیایی از خوش بینی ...