هر اتفاقی دلیلی دارد. مردم تغییر می کنند ، بنابراین شما می توانید یاد بگیرید که رها شوید ، همه چیز پیش می رود ، بنابراین می توانید هنگام درست بودن از آنها قدردانی کنید. - مرلین مونرو
ادامه مطلب

هر اتفاقی دلیلی دارد. مردم تغییر می کنند ، بنابراین شما می توانید یاد بگیرید که رها شوید ، همه چیز پیش می رود ، بنابراین می توانید هنگام درست بودن از آنها قدردانی کنید. - مرلین مونرو

باور دارم هر اتفاقی دلیلی دارد. مردم تغییر می کنند تا بتوانید یاد بگیرید که رها شوید ، ...