بعضی اوقات زندگی به آنچه می خواهید ، به شما نمی دهد ، زیرا شما آن را سزاوار آن نیستید ، بلکه به این دلیل است که شما شایستگی بیشتری دارید. - ناشناس
ادامه مطلب

بعضی اوقات زندگی به آنچه می خواهید ، به شما نمی دهد ، زیرا شما آن را سزاوار آن نیستید ، بلکه به این دلیل است که شما شایستگی بیشتری دارید. - ناشناس

بعضی اوقات زندگی به آنچه می خواهید ، به شما نمی دهد ، زیرا شما آن را سزاوار آن نیستید ، بلکه به این دلیل که شما سزاوار آن هستید ...