یک قاشق نمی تواند طعم غذای مورد نظر خود را طعم دهد. به همین ترتیب ، یک مرد احمق حتی نمی تواند خردمندانه خردمند را درک کند حتی اگر با یک مرجع هم ارتباط داشته باشد. - دالایلاما
ادامه مطلب

یک قاشق نمی تواند طعم غذای مورد نظر خود را طعم دهد. به همین ترتیب ، یک مرد احمق حتی نمی تواند خردمندانه خردمند را درک کند حتی اگر با یک مرجع هم ارتباط داشته باشد. - دالایلاما

"یک قاشق نمی تواند غذای مورد نظر خود را بچشید" - کاملاً! یک قاشق فقط یک وسیله برای حمل…